talentontwikkeling met Rendement door Talent

Talentontwikkeling: Investeren in Talent

Hoe talentontwikkeling meer waarde oplevert voor organisaties. Het is voor werkgevers vanzelfsprekend om gebruik te maken van de talenten van hun medewerkers door te werken vanuit de kracht van mensen

Managers en directieleden van productiebedrijven, zorgorganisaties, overheidsinstellingen en zakelijke dienstverleners benadrukken in gesprekken die we met hen voeren, dat zij het als heel logisch en noodzakelijk ervaren om medewerkers vanuit hun kracht te laten werken.

Ze onderkennen dat talentvolle medewerkers van waarde zijn voor de organisatie en haar klanten. 

Tegelijkertijd geven ze aan het lastig te vinden om concreet uitvoering te geven aan het ontdekken, ontwikkelen en benutten van het talent van medewerkers. Met name omdat hun tijd en aandacht wordt geclaimd door de ‘harde’ organisatiedoelen waar eerst aan gewerkt moet worden. 

Deze tijd vraagt immers om volledige focus op het behalen van resultaten voor andere stakeholders van de organisatie.  Talent is waardevol, maar investeren in talentontwikkeling lijkt pas aan de orde wanneer er betere tijden aanbreken en er ruimte is voor de extra’s in de organisatie.

Van talent hebben naar het zijn van een talent door talentontwikkeling

Vaak is het niet duidelijk wat talentontwikkeling eigenlijk is. De begrippen rondom talent zijn soms nogal diffuus en verwarrend. Je kunt spreken over het hebben van talent en het zijn van een talent. 

Psychologische onderzoek toont ons dat talenten zijn aangeboren. Organisatievermogen, Positivisme, Prestatiegerichtheid, Sturingskracht of Strategisch denkvermogen zijn voorbeelden van talenten die mensen van nature hebben meegekregen. 

Het zijn van een talent houdt in dat mensen bewust gebruik maken van hun talent. Hun talent is van waarde voor anderen. Talent zijn is een keuze van het individu zelf, waarbij de omgeving meer is dan alleen het decor. 

De contextuele omgeving werpt licht op het talent en zet het in bloei. Of niet. Alleen in het eerste geval is er sprake van een positief rendement en een rendabele verantwoorde investering.

Talentontwikkelingen door inzet van talentmanagement

Talentmanagement is mensenwerk en talent is ontwikkelbaar. Hoe beter het talentmanagement, hoe meer mensen als talent in de organisatie functioneren, hoe meer waarde het talent oplevert voor de organisaties.  Managers en organisaties krijgen het talent dat zij verdienen.

Aandacht voor werken vanuit het talent van mensen verdient niet pas aandacht, nadat alle problemen zijn opgelost. Talentmanagement een antwoord op de uitdagende vragen van vandaag de dag en verdient daarom een hoge plek op de agenda van het management van organisaties. 

Investeren in het talent van mensen creëert situaties, waarin mensen zich niet overbelast voelen, maar juist vol energie. Waar medewerkers vitaal zijn, gemotiveerd en gedreven zijn in hun werk. Investeren in talent draagt eraan bij dat medewerkers nieuwe rollen en taken opzoeken en oppakken waarin ze productief en innovatief zijn. 

Het rendeert voor organisaties om te investeren in talentmanagement. Hiervoor is een andere benadering van management en medewerkers nodig.

De economische waarde van talent

Flexibiliteit is voor organisaties het sleutelwoord geworden als antwoord op de dynamiek in de omgeving van organisaties en de snelle veranderingen in de maatschappij. In de huidige economie blijkt dat arbeid in toenemende mate een van de belangrijkste productiefactoren is geworden. 

Mensen maken een organisatie tot wat zij is, ze zijn de bouwstenen van huidige organisaties. Op dit moment bepalen de productiviteit, creativiteit, flexibiliteit van de medewerkers in hoeverre een organisatie doelmatig en alert kan reageren op de continue veranderingen

Talenten zijn de medewerkers, die in een organisatie waarde toevoegen aan de producten of diensten. Daarmee zijn zij van toegevoegde waarde voor de prestaties en ontwikkeling van de organisatie. 

Of zoals Lidewey van der Sluis, hoogleraar Strategisch Talentmanagement het simpelweg uitdrukt:

“Iemand is een talent, als diegene zijn of haar geld waard is”.

Versterk het geluksgevoel met talentontwikkeling

Het zijn een talent, dus je geld waard zijn is van toepassing op mensen die gelukkig zijn in hun werk. 

Een van de meest geciteerde quotes van de grondlegger van de strenghts benadering, Marcus Buckingham is: ”Sterke punten maken niet alleen mensen gelukkiger, maar ook organisaties productiever en innovatiever”. 

Dat het ook alleen in deze volgorde werkt, licht Shawn Achor in een mooi filmpje over talentontwikkeling toe:

Deze psycholoog vertelt in zijn Ted presentatie hierover het volgende: “De basisaanname over geluk is – impliciet of expliciet – : ‘als ik harder werk, word ik succesvol/bereik ik mijn doelen en dan ben ik gelukkig”. 

Echter door succes als voorwaarde voor geluk te zien, houd je je brein voor de gek, legt Achor uit. Dat brein stelt namelijk steeds weer nieuwe doelen als het eerdere doel bereikt is. Met als gevolg dat je er steeds achteraan blijft hollen:

‘If happiness is at the other side of success, your brain never gets there’. 

Achor laat zien dat het anders werkt. Als het lukt om het geluks- of positiviteits gevoel in het hier-en-nu te versterken, werkt het brein veel beter. 

Mensen zijn dan intelligenter, creatiever, sneller en hebben meer energie. Ze leren gemakkelijker, omdat de dopamine een gunstig effect heeft op de synapsen in het brein. Dat alles versterkt de kans op het halen van het doel.

Talentontwikkeling: Van lasten naar baten

In de afgelopen jaren zijn veel organisaties gekrompen. Met minder mensen moest hetzelfde werk worden gedaan. Aan degenen die mogen blijven wordt gevraagd een stapje extra te doen. 

Hoe flexibel mensen ook zijn, na verloop van tijd kan de boog te gespannen staan. Veel managers ervaren daar nu de consequenties van en hebben hun handen vol aan het oplossen van de problemen die dat met zich meebrengt. 

Denk daarbij aan de toename van het ziekteverzuim, maar ook het wegzakken van motivatie en drive van medewerkers waardoor prestaties onder de maat zijn en de werksfeer minder goed.

De managers die zich in deze situatie herkennen, hebben wel iets anders aan hun hoofd dan strategisch talentmanagement. Eerst deze problemen oplossen, zodat er dan weer ruimte is voor de ontwikkeling en groei van medewerkers in de organisatie. 

Vaak wordt prioriteit gegeven aan het niet functioneren van de medewerkers in functioneringsgesprekken, dossier opbouw en ziekteverzuimbegeleiding. Leidinggevenden hebben hun handen vol aan de probleemgevallen en maken geen tijd om te praten met medewerkers die het wel goed doen.

Talentontwikkeling: een andere benadering

Het blijkt dat de meeste managers dus veel tijd besteden aan dagelijkse problemen oplossen en komen vervolgens nauwelijks toe aan het uitzetten van de koers van hun afdeling, unit of organisatie. Management is bijna synoniem geworden aan problemen oplossen. 

Allerlei managementinstrumenten, zoals kwaliteits- en controlsystemen, versterken dit gedrag, omdat ze de nadruk leggen op afwijkingen ten opzichte van een norm en op het treffen van maatregelen om deze afwijkingen te verhelpen. Medewerkers doen het dus per definitie fout als ze afwijken van de norm.

Probleem oplossende benadering

Deze probleemoplossende benadering gaat ervan uit dat organisatieverandering en -vernieuwing een lineair proces is van afwijking, probleem, oorzaak en oplossing. 

Tegenover de probleemoplossende benadering staat de waarderende benadering. Deze benadering is gericht op het waarmaken van aspiraties en van ambities. Niet door probleemdiagnose en -oplossing, maar door te waarderen wat goed gaat en op zoek te gaan naar manieren om dit te verspreiden en versterken. 

De twee benaderingen zijn hieronder schematisch weergegeven:

Probleem oplossen

 • Probleem identificatie
 • Analyse van oorzaken
 • Analyse van oplossingen
 • Actieplanning

Toekomst waarmaken

 • “Het best dat is” waarderen
 • Verbeeld “wat mogelijk is”
 • Bepalen “wat nodig is”
 • Innoveren naar de toekomst

Investeren in talent, de leidende principes

Strategisch talentmanagement past binnen de waarderende benadering. 

De uitdaging van strategisch talentmanagement is om individuele prestaties en talentontwikkeling optimaal af te stemmen op de gewenste organisatieprestaties en –ontwikkeling. De wisselwerking tussen individu, met zijn eigen talenten en ambities en de organisatie met haar eigen strategie, structuur en cultuur vindt plaats in de arbeidsrelatie. 

In deze relatie tussen werkgever en werknemer ligt de basis van het leerproces van de individuele talentontwikkeling en daarmee de ontwikkeling van de organisatie. In strategisch Talentmanagement worden de talenten van medewerkers gewaardeerd en ontwikkeld om daarmee de toekomst of de doelen van de organisatie waar te maken. 

Een aantal principes staan hierbij centraal:

Talent management in 5 principes

 1. Maak een mindschift

Waardeer het positieve van de medewerkers in de organisatie in plaats van alle aandacht te vestigen op waar ze niet goed in zijn. Verleg de focus van problemen oplossen naar het bouwen aan de toekomst met het talent dat in huis is.

 1. Investeer in geluk

Gelukkige medewerkers zijn betrokken, productief en creatief. Maak scherp hoe ze van hun talenten sterke punten kunnen maken. Biedt een continu aanbod van interventies vanuit de waarderende benadering, zodat medewerkers expert worden van hun talent.

 1. Geef talent de ruimte

Biedt medewerkers ruimte om vanuit hun talenten te werken en laat ze sleutelen aan hun eigen functie met andere of nieuwe rollen, functietaken of werkwijzen.

 1. Bouw aan een collectieve ambitie

Verbind de ambities van de organisatie en de ambities van medewerkers aan elkaar en stel aan de hand hiervan doelstellingen op.

 1. Waarderend leiderschap

Benadruk in positieve bewoordingen de eigenschappen van mensen. Deel en evalueer successen en best practises van medewerkers en teams en laat deze ter inspiratie dienen om nieuwe doelen en ambities vast te stellen.

Talentontwikkeling: een mindshift

Het vertrouwen dat investeren in het talent van mensen rendement voor de organisatie oplevert, vraagt dus om een mindshift. Van de probleemoplossende benadering, naar de waarderende benadering; van verbeterpunten naar sterke punten; van command en control naar welzijn en ontwikkeling. 

Het is niet aan te tonen dat succes gelukkig maakt, maar wel dat gelukkige mensen productiever, innovatiever en creatiever zijn. In trainingen die Rendement door Talent gaf werd dit al zo vaak bevestigd door de verhalen van medewerkers. 

Op de vraag waar mensen nu met een blij en energiek gevoel op terug keken de afgelopen week, werden voorbeelden genoemd waar ook hun manager of klant blij van werd: het helpen van een cliënt in een benarde situatie, het repareren van een machine, het schrijven van een artikel, de samenwerking met collega’s aan een project.

De collectieve ambitie

In zijn boek “Leidinggeven aan professionals? Niet doen” (2007) laat Weggeman zien geen voorstander te zijn van de normatieve en probleemoplossende benadering.  Hij pleit ervoor dat organisaties investeren in de gezamenlijke ontwikkeling van een collectieve ambitie. 

Hiermee wordt vertrouwen in de arbeidsrelatie opgebouwd, omdat er weinig kans op misbruik van de ruimte is als de medewerker zich persoonlijk meer betrokken voelt bij de mensen met wie hij samen de organisatie vormt en bij de hogere doelen die ze nastreven. 

Wanneer een organisatie erin slaagt om congruentie te krijgen in de persoonlijke doelen van medewerkers en de doelen van de organisatie, neemt zowel het energieniveau van de professionals als intern ondernemerschap toe. 

Weggeman zegt het als volgt:

“De bottomline is de volgende: hoe collectiever de ambitie, hoe meer shared values, hoe groter de motivatie, hoe hoger het energieniveau, hoe kleiner de kans op jantje-van-leidengedrag, hoe minder planning & control-systemen nodig zijn”.

Waarderend leidinggeven

De leidinggevende zal moeten faciliteren dat medewerkers hun persoonlijke belangen kunnen verbinden met het belang van de organisatie. 

Het leiderschap is hierdoor gebaseerd op verbinding en partnerschap en niet op het creëren van afhankelijkheid en loyaliteit. Leidinggevenden geven uitvoering aan talentmanagement door met hun medewerkers de dialoog te voeren over de wederzijdse wensen en verwachtingen omtrent de arbeidsrelatie. 

Deze dialoog wordt bij aanvang van de arbeidsrelatie gevoerd en in gesprekken rondom het functioneren, beoordelen, belonen en ontwikkelen van de medewerker. 

Vanuit talent management perspectief is het voeren van die dialoog dus een kernactiviteit en – verantwoordelijkheid van iedere leidinggevende. Deze dialoog dient te resulteren in een duidelijk beeld van de wederzijdse wensen en verwachtingen ten aanzien van de individuele ontwikkeling en prestaties als ook de weg daarnaar toe.

Waarderende HR-jaarcyclus

Deze dialoog kan uitstekend ingepast worden in de HR-jaarcyclus. De term Functionering- en beoordelingsgesprekken is in veel organisaties al vervangen in Resultaat- en ontwikkelgesprekken. 

Ook Performancemanagement is een gevestigd begrip in HR-land. In performancemanagement staan naast de resultaatafspraken ook competenties centraal. Competenties, die vastgesteld zijn voor de organisatie, functies en of functiegroepen. Soms zijn ze uitgebreid met gedragsindicatoren en worden er niveaus aan gekoppeld

In dit systeem worden mensen langs de lat gelegd: ‘passen ze binnen de norm of vallen ze daarbuiten?’ Indien medewerkers aan de verkeerde kant scoren, worden concrete verbeter- en ontwikkelacties bedacht en ingezet. Dit alles past in de probleemoplossende benadering van fouten traceren en proces of methoden inzetten om de zaken op te lossen.

De waarderende HR-jaarcyclus is toekomstgericht. De ontwikkeling en groei van medewerkers gebeurt vooral in het werk, omdat de ontwikkeling verbonden is aan de ambities in de organisatie. Reflectie en evaluatie van de inzet van talenten en de voortgang en behalen van doelen is erg belangrijk. 

Toch worden deze evaluaties, in tegenstelling tot de in veel organisaties gehanteerde beoordelingsgesprekken, niet als loodzwaar ervaren. 

Het is voor een medewerker prettig om feedback te krijgen en samen met zijn leidinggevende concreet vast te stellen wat zijn bijdrage aan de organisatie is geweest. Het zichtbaar maken van de gecreëerde waarde motiveert enorm.

Individueel en in teams

In de praktijk blijkt dat HR-jaarcyclus soms lastig is om uit te voeren. In veel MKB bedrijven zijn geen uitgeschreven strategische plannen. Daarnaast is de span of control van veel leidinggevenden zo groot, dat het een onmogelijke opgave lijkt om 1 of 2 keer per jaar met de medewerker om tafel te zitten.

Er zijn alternatieven om toch gebruik te maken van deze waarderende vorm van de HR-jaarcyclus. Bijvoorbeeld bij een teambijeenkomst: vanuit een waarderende insteek vertellen de teamleden elkaar waarover ze trots waren in het afgelopen jaar en elkaar bevragen op hoe ze deze prestatie hebben geleverd. 

Vervolgens wordt met het team scherp gemaakt wat het sterke punt van deze medewerker is. De teamleden kunnen vervolgens elkaar helpen en suggesties doen over hoe dit sterke punt het komend jaar in te zetten. De eigen ambitie van de medewerker is het uitgangspunt en de andere teamleden geven met hun inbreng de soms impliciete kaders van belangen en ambities van de organisatie. 

De positieve insteek en het samen bouwen aan ambities levert in een groep veel energie en dynamiek op. Met begeleiding van de leidinggevende of een facilitor is het mogelijk om binnen een redelijk korte tijd zowel een individueel plan als een teamplan op te stellen.

Dat het loont om op deze manier aan de slag te gaan blijkt uit onderzoek van Marcus Buckingham naar succesvolle teams. Hieruit bleek dat succesvolle teams iedere dag gebruik maken van hun talenten. Dit in tegenstelling tot teams die gemiddeld presteerden. Deze teams zetten zo’n eenmaal per week hun talenten in.

Hoe kun je investeren in talentontwikkeling?

In veel organisaties wordt in woorden uitgedragen dat medewerkers bepalend zijn voor de waarde die de organisatie levert. Om dit daadwerkelijk uit te dragen is daadkracht nodig. Daden waarmee de organisatie concreet laat zien dat ze dit principe en dus talentontwikkeling hoog in het vaandel hebben. 

Het principe dient continu onder de aandacht te zijn om maximaal rendement te halen. Naast het waarderend performance management wordt hieronder nog een aantal voorbeelden gegeven van interventies of bouwstenen van programma’s voor talentontwikkeling. Het zijn concrete zaken die laten zien dat een organisatie werkt maakt van haar talent.

Interventie voorbeelden

Waarderende HR-jaarcyclus

Waarderend performance management

Talentcoaching

Medewerkers leren hoe ze hun talenten kunnen inzetten en ontwikkelen in en voor de organisatie

Talentworkshops en -trainingen

Maak medewerkers expert van hun eigen talenten

Jobcrafting

Geef ruimte aan medewerkers om zelf hun baan te baan te boetseren

Waarderend team- of werkoverleg

Focus op resultaten en sterke punten in het team

Meet het welzijn

Onderzoek hoeveel en hoe vaak medewerkers hun sterke punten benutten

Brein leren 

Positief denken is te leren. Laat het brein positiever denken door in 21 dagen bewust te worden van positieve ervaringen in het werk

Positieve taal

Werken aan een positief vocabulaire in de organisatie en communiceer over positieve ontwikkeling (Op de zeepkist, beste werkgever, in personeelsbladen etc.)

Management Development

Ontwikkelen van waarderend leiderschap in de organisatie. Investeren in het talent van mensen, door het goede van de mensen te waarderen en gebruik te maken van hun kracht en talenten levert tevreden en gelukkige medewerkers op. Het welzijn van medewerkers is voor een groot deel bepalend in de waarde die ze voor de organisatie opleveren. 

Een tevreden medewerker is een medewerker die er plezier in heeft om klanten op uitstekende wijze te helpen en een gelukkige medewerker haalt voldoening uit het leiden van een complex project. 

Er zijn in iedere organisatie voorbeelden te noemen van medewerkers die het verschil maken. Ze maken het verschil omdat ze plezier hebben in het werk dat ze doen en bewijzen daarmee de organisatie een grote dienst.

Rendement door Talent

Rendement door Talent kiest voor de waarderende aanpak en richt zich op de kracht van mensen. 

Wie in zijn werk wil excelleren en plezier aan zijn werk wil beleven zal inzicht moeten verwerven in zijn sterke punten. Daarvoor is het nodig dat medewerkers van organisaties zelf een expert worden in het ontdekken en in de praktijk brengen van hun eigen sterke punten.

Meer weten? 0649974867– Onze professionals staan iedere werkdag voor jou klaar!

Expert worden van eigen talent

Rendement door Talent helpt organisaties om hun medewerkers expert te laten worden van hun eigen talenten. Dit doen we in maatwerktrajecten en in programma’s die we hebben ontwikkeld om talenten te ontdekken en te verbinden aan het werk. We houden van daadkracht en van samenwerking. 

Samen met mensen in de organisaties bouwen we samen aan een concrete invulling van talentmanagement en – ontwikkeling. Door het faciliteren van het management in het toepassen van de waarderende aanpak, programma- en projectmanagement en het trainen en coachen van teams, medewerkers en leidinggevenden.

Meer weten over talentonwikkeling? Rendement door talent kan helpen

Wilt je meer rendement behalen met talentontwikkeling in jouw organisatie? Wij denken graag met je mee.

Neem nu contact op voor een gratis en vrijblijvende kennismaking