Appreciative Inquiry

Appreciative Inquiry bij Rendement door Talent

“Appreciative Inquiry haalt meer uit jouw organisatie. Samen met onze trainers zorg ik ervoor dat alles zo goed mogelijk verloopt, waarbij jij als klant centraal staat. Heb je vragen over het rendement van waarderend onderzoeken, neem dan contact met mij op! Ik help je graag.”

Drs. Elise van den End (Eigenaar, talentontwikkelaar en organisatieadviseur)

Appreciative inquiry approach

De Appreciative Inquiry approach is een ontwikkel aanpak waarbij je een ander vertrekpunt kiest. Niet datgene wat ontbreekt, of wat fout gaat is uitgangspunt, maar datgene wat energie geeft aan een systeem.

‘What gives life’, zoals grondlegger David Cooperrider het zo mooi verwoordt. Dat wat je in huis hebt (dat wat werkt, energie, talenten…) en waar je naar toe wilt (je positieve doel, je ambitie en drive…). 

De focus van Appreciative Inquiry (waarderend onderzoeken) is generatief: je werkt toe naar een proces dat energie losmaakt in een groep; ideeën voor vernieuwing en bijbehorende acties. Belangrijk kenmerk is dat de verbeterplannen uit de groep zelf komen en niet van buiten. Dat maakt het een buitengewoon krachtig instrument om positieve verandering te genereren.

Wat is de Appreciative Inquiry methode?

Appreciative Inquiry (AI) kan in het nederlands vertaald worden als waarderend onderzoek. De combinatie van het ‘waarderende’ en ‘onderzoekende’ maakt Appreciative Inquiry zo waardevol.

Waarderend betekent niet hetzelfde als ‘positief’. Waarderen betekent zien en werken met ‘dat wat er is’. Ook ‘negatieve’ aspecten van de organisatie of het team krijgen dan een plaats. De kracht zit hem erin om deze vervolgens om te draaien. Hoe zou je willen dat het er uitziet? Waar wil je graag meer van zien? Wanneer was de laatste keer dat het probleem er niet was?

Werken met dat wat er is betekent ook dat je kijkt waar de gewenste situatie in het klein al aanwezig is en dat je vanuit die al aanwezige kiemen verder gaat bouwen.

Bij waarderen hoort ook het denken in mogelijkheden en het aansluiten bij juist die punten waar mensen energie van krijgen. Het denken in wat er (wel) kan, het voorstellen van een gewenste situatie en het delen van successen geeft mensen energie en motiveert om in beweging te komen in de richting van de gewenste situatie (welke dat ook is).

Waarderende benadering

Appreciative Inquiry (De waarderende benadering) gaat uit van het benutten van talenten. Het idee erachter is dat bouwen vanuit de kracht en ambities van mensen veel meer oplevert dan het bijschaven van competenties die zij onvoldoende beheersen.

Bij ‘efficiënt ontwikkelen’ wordt het meeste resultaat behaald in wat dat al in de kiem aanwezig is. Een typisch kenmerk van talent is dat het inzetten hiervan de drager moeiteloos afgaat, waardoor er snelle vorderingen worden gemaakt.

De verbinding met mensen en je werk en organisatie is cruciaal. Talent wordt zichtbaar door de verbinding. Buckingham en Clifton (2002) benadrukken dat het doel van de sterke punten benadering er niet alleen voor is om mensen gelukkiger te maken, het maakt organisaties productiever.

Het belang van betekenis geven en relaties leggen is van doorslaggevend belang voor het succes en de ontwikkeling van organisaties.

Inzetten van talenten

Op basis van die gesprekken gaan betrokkenen manieren verkennen om talenten verder in te zetten en stappen te zetten in de richting van de toekomst die ze samen de moeite waard vinden. Systematisch onderzoek van krachten doet verbinding groeien: het inspireert tot nieuwe beelden over de toekomst én creëert de energie die nodig is om deze toekomst waar te willen maken.

Appreciative Inquiry helpt om de diversiteit aan kennis, deskundigheid en belangen te mobiliseren en te verbinden. Dat is de ideale voedingsbodem voor nieuwe maatschappelijke en organisatorische oplossingen, gedragen door (grote) groepen stakeholders.

Appreciative Inquiry talenten inzetten met Rendement door Talent

Appreciative Inquiry betekenis

In Appreciative Inquiry zijn van belang

    • appreciative: de aandacht continu gericht op datgene waar je meer van wilt zien
    • inquiry: de uitnodiging aan mensen om onderzoeker te worden van hun praktijk en samen te werken aan duurzame verandering 

In onze programma’s is Appreciative Inquiry het vertrekpunt. Daarnaast schrijven we over AI, doen er onderzoek naar, en leiden we mensen op in deze veranderfilosofie.

In verschillende activiteiten werken we daarvoor samen met Hogeschool Windesheim.

Appreciative Inquiry vragen

Het onderzoekende binnen Appreciative Inquiry heeft vooral te maken met het continu stellen van vragen, oprechte nieuwsgierigheid hebben naar de ander en het uitstellen van je oordeel. Als onderzoeker, trainer of adviseur, maar ook als deelnemer in een Appreciative Inquiry proces. Door samen te onderzoeken wat er al werkt in jouw team of organisatie, komt er iets in beweging. Onderzoek is dan tegelijkertijd een interventie. 

Het onderzoekende karakter van Appreciative Inquiry betekent ook dat niemand de waarheid in pacht heeft. Er mogen meerdere verhalen naast elkaar bestaan. En niemand neemt de rol van expert op zich. De mensen om wie het draait worden dan ook uitgenodigd om een actieve rol te nemen in het vormgeven van de toekomst van hun werk, team of organisatie.

Het is dus een sterk co-creërende aanpak. Waarbij we ons richten op het gebruiken van de kennis in de groep en allemaal te leren over wat je kan doen om een positieve bijdrage te leveren.  Het is dus vooral een kwestie van samen onderzoeken.

In Appreciative Inquiry processen brengen we mensen bij elkaar om ervaringen uit te wisselen, samen nieuwe beelden te ontwikkelen over de toekomst en plannen te maken. Die uitwisseling is heel belangrijk, de ‘actie zit in de interactie’.

De 6 fasen van Appreciate Inquiry

Appreciative Inquiry is niet zozeer een aanpak of een methode voor verandering, maar vooral een perspectief. Geen twee inquiry-trajecten zijn hetzelfde. De kracht  zit hem er nou juist in dat je aansluit bij de specifieke context en situatie. 

Een veel gebruikte kapstok om  appreciative inquiry interventies te ontwerpen bestaat uit zes fasen.

De 6 fasen van Appreciate Inquiry

1. Verkennen

Waarderend actie-onderzoek begint met het verkennen van het centrale thema waaraan je aandacht wil besteden. Dit thema is op een bevestigende manier verwoord: bijvoorbeeld respectvol handelen i.p.v. tegengaan van pesten. In deze fase maken we ook afspraken over de inzet van tijd, energie, mensen etc.

2. Vertellen

Vervolgens vertellen de deelnemers elkaar concrete verhalen over waardevolle ervaringen met het centrale thema. De succesfactoren en sterke punten die in deze verhalen naar voren komen, vormen de positieve kern.

3. Verbeelden

Daarna creëren de deelnemers beelden van de ideale toekomst, die zijn gebaseerd op de beste ervaringen uit het verleden. Centrale vraag: “Waar zou je meer van willen en hoe ziet dat er dan precies uit?“
Welke positieve punten uit het verleden zijn het waard om na te streven voor de toekomst? Aansluitend heeft het verbeelden van de gewenste toekomst een sterk aantrekkend karakter. Daarbij geldt dat hoe concreter het beeld, hoe meer mensen zich erdoor voelen aangesproken.

4. Vormgeven

In deze fase vragen de betrokkenen zich af hoe ze de kansen kunnen vergroten om hun ideaalbeeld waar te maken. Vragen die hier belangrijk zijn: Wie kunnen we hierbij betrekken? Welke middelen hebben in huis? Hoe kunnen we onze organisatie vernieuwen om onze dromen waar te maken?

Wanneer we ons voorstellen dat er in de toekomst iets gebeurt en we hebben hier invloed op dan is de kans groot dat dit inderdaad plaatsvindt. Voorspellingen worden waar doordat we ons richten op wat we denken dat er zal gebeuren.

In deze fase onderzoek je samen welke factoren het succes in het verleden mogelijk maakten, en welke voorwaarden nu gecreëerd moeten worden om het succes vaker mogelijk te maken. Hoe is het werk georganiseerd en is het wellicht mogelijk om dit anders te doen? Met behulp van uitdagende stellingen, worden jij en jouw medewerkers/collega´s gedwongen om brede doelstellingen en ideeën te formuleren, met optimalisatie van de organisatie voor ogen.

5. Verwezenlijken

En dan is het tijd voor actie. De deelnemers bedenken een concrete, eerste, kleine stap. In beweging komen is hier belangrijker dan een stappenplan. Wanneer mensen in actie komen, ontstaat zicht op (nieuwe) mogelijkheden.

Vanuit de gedachte dat “alles wat je aandacht geeft, groeit”, kiezen we ervoor om aandacht te geven aan datgene waarvan we méér willen. Niet om problemen te negeren, maar om ze uit een andere invalshoek te benaderen. In deze fase komen de eindjes samen: er is onderzocht waar je met elkaar meer van wilt zien en wat dat mogelijk maakt. In deze fase worden concrete plannen gemaakt en duidelijke doelstellingen geformuleerd.

De `positieve kern´ fungeert hierbij als leidraad.

In deze fase laat je de energie stromen en gaan mensen aan de slag om hun bijdrage te leveren aan het gewenste toekomstbeeld.

6. Verantwoorden

De vraag is hier: in hoeverre heeft dit proces antwoord gegeven op de beginvraag? Wat heeft er waarde toegevoegd en hoe is deze ontstaan?

Rendement door talent laat jouw organisatie bloeien met Appreciative Inquiry

Waarom Appreciative Inquiry?

Appreciative Inquiry is in feite veel meer een levenswijze is dan een methode. Je bouwt aan een organisatiecultuur die uitgaat van kernwaarden als vertrouwen en een leven lang leren.

Door vanuit de bestaande kracht in jezelf en in de organisatie verder te ontwikkelen, blijft de organisatie voortdurend in beweging. De betrokken medewerkers hebben samengewerkt aan een nieuwe cultuur waarbij het gaat om voortdurend blijven ontwikkelen. 

Een duurzame aanpak die leidt tot meer betrokken medewerkers en bijdraagt aan een proactieve werkhouding en meer eigen verantwoordelijkheid.

Wat doet Appreciative Inquiry?

Met appreciative inquiry ben je in staat om positieve vragen te stellen en te zoeken naar het beste in:

  • mensen
  • organisatie
  • behaalde successen

Deze vragen vormen de basis voor een implementatie voor verbetering.

Voor wie is Appreciative Inquiry bedoeld?

Appreciative Inquiry is een model dat onder meer wordt toegepast bij organisatieveranderingen.

Het is de kunst en kunde om vragen te stellen over het potentieel van een organisatie met de bedoeling deze volledig tot zijn recht te laten komen.

Wat komt er aan de orde tijdens een op Appreciative Inquiry training?

Appreciative Inquiry zit verweven in alles wat we doen: we richten ons in onze aanpak op de verbinding tussen mens en proces/organisatie. 

We kiezen er nadrukkelijk voor om organisaties te ontwikkelen vanuit hun kracht. We waarderen daarbij het goede en versterken het professionele vermogen.

Rendement door Talent biedt op het gebied van Appreciative Inquiry workshops en trainingen aan.

Kan ik vrijblijvend kennis maken met Appreciative Inquiry bij j Rendement door Talent?

In het vrijblijvende kennismakingsgesprek kunnen we kijken een naar toepassingen van Appreciative Inquiry of incompany trainingen.  Iedere organisatie heeft andere vragen en behoeften. We denken graag met je mee over de specifieke doelen en leerresultaten die rendement opleveren voor uw organisatie. 

Voorafgaand aan een programma plannen we dan ook graag een gesprek met je in om deze doelen en verwachtingen te bespreken om vervolgens met een passend voorstel te komen.

Ik heb interesse in een vrijblijvende kennismaking

Neem contact op met Rendement door Talent voor passend en vrijblijvend advies.

Wij gaven Appreciative Inquiry trainingen aan onder andere:

DSP groep opdrachtgever Rendement door Talent
Wageningen University and Research